Information om sundhedssektoren

 

 

På denne side kan du læse mere om sundhedssektoren, eHealth og offentlige udbud inden for sundhedssektoren.

 

 

Sundhedssektoren 

Den danske sundhedssektor er næsten fuld finansieret og reguleret af det offentlige, og derfor er en række af sundhedssektorens varer og services mulige udbudsemner, enten efter regler fra EU eller Danmark. Omfanget af de produkter og services, der udbydes og efterspørges, inkluderer næsten alle former for produkter, og derfor har stort set alle typer af virksomheder mulighed for at blive leverandør. Eksempler på services og produkter er: fødevareforsyning, kemikalier, transport, byggeri og vedligeholdelse, måle- og testudstyr, medicinske forsyninger, installationer, kommunikations- og IT-udstyr, sikkerhed, rengøring, tøj, forskning, uddannelse, administration mv.

 

 

Den danske sundhedssektor er karakteriseret ved tre udviklingstendenser. Det drejer sig om:

 

Nye super sygehuse

Kæmpe investeringer vil blive foretaget i de næste 10 år i nye såkaldte super sygehuse. Investeringerne i disse begrundede i både behovet for at optimere »produktion«, implementere nye teknologier, samle specialister og give bedre behandling (for mere eller mindre samme ressourcer). De nye super sygehuse er også en effekt af en stor administrativ reform i Danmark med oprettelsen af fem regionale myndigheder, der nu er ansvarlige for forvaltningen af sygehuse i Danmark. De nye super sygehuse vil udover de normale indkøb af traditionelle sundhedsvarer og tjenesteydelser også medføre forretningsmuligheder inden for byggeri.

 

Den demografiske udfordring

Ligesom mange andre lande har Danmark en demografisk udfordring, idet antallet af ældre stiger i befolkningen. Dette vil skabe et naturligt og stort behov for og efterspørgsel efter pleje, behandling, medicin, teknologi osv. i både den primære og sekundære sundhedssektor. Den demografiske udvikling vil også i sig selv presse på for flere og nye teknologier, der kan være i stand til at hjælpe med at løse udfordringen med en aldrende befolkning med færre hænder til rådighed. Derudover kan en radikal ændring i andelen af ældre resultere i et politisk krav om større fokus og udgifter til sundhedspleje.

 

Ny teknologi

Det forventes også, at korte og mellemlange (men også langsigtede) investeringer vil blive foretaget i udviklingen og implementering af nye teknologier. Investeringer der bl.a. kan føre til mere effektivitet i sundhedsvæsenet, bedre pleje og større livskvalitet. Fra et økonomisk synspunkt skal den nye teknologi bidrage til større effektivitet i bred forstand, mens den fra et patient/klient perspektiv gerne skal føre til øget livskvalitet.

 

.

 

Specifik om eHealth
I sundhedssektoren er man de seneste år blevet mere og mere opmærksom på eHealth. EHealth kan defineres som en sundhedspraksis, der understøttes af elektroniske processer og kommunikation. Ehealth har potentiale til på sigt at kunne være med til at løse nogle af de udfordringer det danske sundhedsvæsen står overfor. Eftersom den offentlige sektor spiller en afgørende rolle i den danske sundhedssektor, er eHelath projekter ofte direkte sat i gang af og/eller med deltagelse af offentlige aktører. At blive en del af sådanne eHealth projekter hører ikke normalt ind under offentligt udbud, men når projekterne bliver til nye teknologier, der bliver efterspurgt af den offentlige sundhedssektor, vil der måske være mere grobund for offentlige udbud.

 

 

 

Adgang til offentlige udbud inden for sundhedssektoren
Ifølge reglerne om offentlige udbud i EU og den danske tilbudslov skal alle kontrakter over en vis økonomisk størrelse offentliggøres gennem enten officielle journaler og/eller forskellige nationale/regionale kanaler. Alle sundhedskontrakter (som er over en vis EU grænse) publiceres gennem TED/Official Jorunal og gennem udbudsavisen.dk og regionsudbud.dk


Den aktuelle adgang til offentlige udbud afhænger af to faktorer: adgangen til information og den enkelte virksomheds kapacitet, herunder evnen til at kunne fremskaffe det som der kræves og evnen til at indsende et valid og konkurrencedygtigt bud. En række brancheforeninger tilbyder information om offentlige udbud, som er henvendt de specifikke brancher. Nedenstående er et par eksempler herpå:

 

Medico Industrien

DADIF

ITB

Medicobranchen