RIIGIHANGETEL OSALEMINE EESTIS

 

 

Riigihange on asjade ehk kaupade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine hankija poolt riigihangete seaduse ja riigihanke direktiivide tähenduses, samuti ehitustööde tellimine ehitustööde kontsessionääri poolt.

Riigihanke korraldamisel tuleb tagada hankija rahaliste vahendite  läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel. Võimaluse korral tuleb eelistada keskkonnasäästlikke lahendusi.

Eesti siseselt sätestab riigihanke teostamise korra, riigihankega seotud subjektide õigused ja kohustused, riikliku järelevalve teostamise ja vaidlustuste lahendamise korra ja vastutuse riigihangete seadus (vt lingilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/13190462?leiaKehtiv).

 

Riigihangetest huvitatuile võivad abiks olla ja infot pakkuda Eesti pärit hankijate mõeldud abivahendid:

 

1.  Riigihangete juhis 2011, leiate aadressilt:
https://riigihanked.riik.ee/lr1/c/document_library/get_file?uuid=0a72257f-74c5-4294-aea8-6951f8f23b86&groupId=11726#pagemode=bookmarks

 

2. Korduma kippuvate küsimuste (KKK) rubriik (täiendatakse iga kuu alguses). Leiate aadressilt http://www.fin.ee/riigihanked?id=78572