A MAGYAR KÖZBESZERZÉSI KÖRNYEZET

 

Magyarországon jelenleg a közbeszerzési jogi környezet teljes megújítása zajlik, az új közbeszerzési törvény, a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény, 2012. január 12.-én lép hatályba. A törvényalkotás során az elsõdleges jogpolitikai célok az alábbiak voltak:


- a közbeszerzési eljárások rugalmasabbá és egyszerûbbé tétele, egyes eljárási fajták világosabb szabályozása;


- a mikro-, kis- és középvállalkozások részvételének elõsegítése a közbeszerzésekben visszaélések és korrupció lehetõségének csökkentése a lánctartozások visszaszorításához és leküzdéséhez hozzájáruló szabályozás bevezetése és a többnyire mikró és kisvállalkozói körbõl kikerülõ az alvállalkozók kifizetésének biztosítása;


- az adminisztratív terhek csökkentése;


- a környezetvédelmi szempontok, zöld közbeszerzés hangsúlyosabb megjelenése;


- valamint kedvezõ jogszabályi környezet megteremtése a védett foglalkoztatók nagyobb térnyeréséhez.

 

 

A MAGYAR KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY

A magyar közbeszerzési törvény rendszerében az eljárási szabályok attól függõen változnak, hogy a beszerzés értéke eléri, vagy meghaladja az európai uniós értékhatárokat, ez esetben ugyanis az ún. közösségi rezsim szabályai szerint kell az ajánlatkérõnek kiírnia a közbeszerzési eljárását. Amennyiben a beszerzés értéke nem éri el ugyan a közösségi értékhatárokat, de meghaladja a nemzeti értékhatárokat, abban az esetben az ajánlatkérõnek a nemzeti rezsim szabályai szerint kell eljárnia.


A törvény hatálya alá tartozó beszerzési tárgyak az árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, az építési beruházás, az építési koncesszió, és sajátos nemzeti specialitásként a szolgáltatási koncesszió.


A közbeszerzési eljárások fõszabályként mind a közösségi, mind a nemzeti rezsimben hirdetménnyel indulnak. A hirdetmény nélküli eljárások kivételesek, és szigorú jogszabályi feltételekhez kötöttek, összhangban az irányelvi elõírásokkal. A közösségi rezsim szerinti hirdetmények a TED-adatbankban jelennek meg, míg a nemzeti rezsim szerinti hirdetmények a magyarul elérhetõ Közbeszerzési Értesítõben.


Mindkét rezsimben minden esetben legalább az alábbiakat kell tartalmaznia a hirdetményeknek:


- az ajánlatkérõ szervezet megjelölése, elérhetõsége;
- a közbeszerzési eljárás típusa;
- az ajánlattételt elõsegítõ dokumentáció elérhetõsége;
- a közbeszerzés tárgya, mennyisége;
- a teljesítés helye, határideje;
- az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei;
- az ajánlatok értékelési szempontja(i);
- a kizáró okok és az igazolásuk módja;
- az alkalmassági feltételek, és a megfelelés módja;
- az eljárási határidõk;


Az ajánlatkérõknek az eljárás eredményérõl is hirdetményt kell közzétenniük. Az eljárások hivatalos nyelve minden esetben a magyar, az ajánlatkérõk azonban saját döntés alapján határozhatnak úgy, hogy a magyar nyelvû ajánlattétel mellett egyéb nyelven is lehetõvé teszik az ajánlattételt.


A magyar közbeszerzési törvény keretjogszabály, ahhoz számos végrehajtási rendelet tartozik, amelyek a speciális részletszabályokat rendezik. A hatályos magyar közbeszerzési szabályozás az alábbi honlapokról érhetõ el:


www.kozbeszerzes.hu
www.kozbeszerzesiintezet.hu

 

A MAGYAR KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY KKV-BARÁT RENDELKEZÉSEI

A magyar közbeszerzési törvény számos elõremutató rendelkezést tartalmaz a mikrovállalkozások, és a KKV-ék érdekeinek védelmében, amely követelmény a törvény céljai között is megfogalmazásra kerül. A törvény a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének elõsegítésére az alábbi fontosabb rendelkezéseket tartalmazza:


- bizonyos eljárási típusok esetében a nemzeti rezsimben kizárólag KKV-ék tehetnek ajánlatot;


- amennyiben az alvállalkozói részvétel a teljesítés során a 25%-ot meghaladja, az alvállalkozót közös ajánlattevõ státusz illeti meg;


- a körbetartozások megakadályozása érdekében az ajánlatkérõk meghatározott szerzõdéses érték felett közvetlenül szerzõdhetnek az alvállalkozókkal;


- számos, az ajánlattevõk adminisztrációs terheit csökkentõs részletszabály.

 

A MAGYAR KÖZBESZERZÉSI KIÍRÁSOK MEGISMERHETÕSÉGE, INTÉZMÉNYRENDSZER

 

TED-adatbank
Az Európai Unió közbeszerzési hirdetményeket tartalmazó Hivatalos Lapjának elektronikus változata, amely a közösségi rezsim hirdetményeit a hivatalos nyelven, teljes terjedelmében tartalmazza. Az adatbázisban a különbözõ keresési feltételek megadásával valamennyi, a közösségi rezsim értékhatárai között megjelent hirdetmény között keresni lehet. A TED-adatbank magyarul, és az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhetõ: http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
 
Közbeszerzési Értesítõ
A magyar nemzeti rezsim szerinti közbeszerzési hirdetmények megjelentetésére szolgáló hivatalos lap. A Közbeszerzési Értesítõ kötelezõen meg kell jelentetni a nemzeti rezsimbe tartozó eljárások közbeszerzés hirdetményeit. A közösségi rezsimben lefolytatott eljárások esetén a hirdetmények az Európai Unió Hivatalos lapjában jelennek meg, de – további tájékoztatásul – a Közbeszerzési Értesítõben is közzétehetõek. Az egyes lapszámok elektronikusan a Közbeszerzési Hatóság honlapján érhetõek el: http://www.kozbeszerzes.hu/nid/KE;jsessionid=1B8B8C7D2B557265DD47A6CABD799328
 
Közbeszerzési Hatóság
A Közbeszerzési Hatóság sajátos struktúrájú szervezet, amely a közbeszerzések területén átfogó jogosítványokkal rendelkezik, ennek keretén belül mûködik a Tanács. A Tanácsot az elsõ közbeszerzési törvény hozta létre, de feladatai és felépítése azóta is lényegében változatlan. Jogállását tekintve a Hatóság a Kormánytól független, kizárólag az Országgyûlésnek alárendelt központi költségvetési szerv. A Hatóságon belül mûködõ Tanács 10 tagját egyenlõ arányban az ajánlatevõi oldal, az ajánlatkérõi oldal, és egyes közérdekû célok érvényesítésére hivatott szervek képviselõi alkotják. A Tanács nem állandó jelleggel mûködõ testület. A Hatóság vezeti az ajánlatkérõk névjegyzékét, valamint a bejegyzett közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét is. A közbeszerzési tanácsadók azok a szakemberek, akik segítséget nyújtanak, elsõsorban ajánlatkérõi oldalon. A Hatóság honlapján számos szakmai anyag is elérhetõ, valamint a teljes hatályos magyar közbeszerzési joganyag. A Hatóság honlapja magyarul: www.kozbeszerzes.hu
 
Közbeszerzési Döntõbizottság
A Közbeszerzési Hatóság keretein belül mûködik a Közbeszerzési Döntõbizottság, amely szerv a közbeszerzési jogorvoslati fórumrendszer alapja. A Döntõbizottság olyan egyfokú eljárást lefolytató közigazgatási szerv, amely a közbeszerzési piac mûködését gyors, hatékony, pártatlan és megalapozott döntésekkel képes segíteni. Feladata a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütközõ magatartás vagy mulasztás miatt induló jogorvoslati eljárás, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés Kbt.-be ütközõ módosítása vagy teljesítése miatt indult jogorvoslati eljárás lefolytatása. A Döntõbizottság határozatai ellen a bíróságnál lehet jogorvoslatot kérni. Minden olyan közbeszerzésekkel kapcsolatos jogvitára, amire a fentiek alapján nem terjed ki a Döntõbizottság hatásköre, a bíróság rendelkezik hatáskörrel. Illetékessége az ország egész területére kiterjed. A Döntõbizottság tipikusan három közbeszerzési biztosból álló tanácsban jár el, határozatait, döntéseit többségi szavazás útján hozza meg. Az eljáró tanács tagjait a Döntõbizottság elnöke jelöli ki. A Döntõbizottság egyedi ügyekben hozott határozatai a Közbeszerzési Hatóság honlapjának aloldalán elérhetõek: http://www.kozbeszerzes.hu/nid/KDB