LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

 

 

VÁLLALATI STRUKTÚRA

A létesítménygazdálkodás mint iparág viszonylag új fogalom, mégis igen jelentõs szerepet játszik nemzetgazdasági szinten. A létesítménygazdálkodás a definíció értelmében szervezeti funkció, amely feladata, hogy optimális szinten biztosítsa a megrendelõ intézmény létesítménygazdálkodási szolgáltatások iránti szükségletének kielégítését, azaz az intézmény, vagy szervezet fõtevékenységének zavartalan mûködését. A létesítménygazdálkodási szolgáltatások fõ jellegzetessége, hogy azokat általában helyben állítják elõ és az intézmények azokat a mûködésük helyén veszik igénybe. A létesítménygazdálkodási szolgáltatások elõállítására kialakult ipar (FM Industry) Magyarországon a legutóbbi számítások szerint a GDP 7%-át állítja elõ és a foglakoztatásban 9-11 %-ot mondhat magáénak, a vásárlói oldal tekintetében pedig a megrendelõk fele-fele arányban az állami és önkormányzati szektorból, illetve a magán szférából kerülnek ki.

 
Mivel a létesítménygazdálkodási szolgáltatások elõállítása az egész világon manufakturális jellegû szervezetekben történik, az ilyen jellegû mûködés kisebb fokú szervezettséget kíván, mint az ipari tömegtermelés, így jól illeszkedik a magyar társadalom informális jellegû mûködéséhez és ilyen szokásaihoz. Pontosan ezek miatt a sajátosságok miatt az iparágban szinte 100%-ban a KKV-ék részvétele a jellemzõ.


A szervezetek által igénybevett létesítménygazdálkodási szolgáltatások igen széles skálát ölelnek fel. A szolgáltatási kör magában foglalja például az épületekhez, az infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatásokat – az épület maga is szolgáltatás, épület-karbantartási és egyéb mûszaki szolgáltatások, takarítás, az energiamenedzsment, õrzés-védelem, ide tartoznak továbbá az emberekhez, a közvetlen munkavégzéshez kapcsolódó szolgáltatások – mint például az étkezési szolgáltatások, munkahelyi egészségügyi szolgáltatások, információs és kommunikációs szolgáltatások, helyi katasztrófa-megelõzés és -elhárítás, létesítmények tûzbiztonsági szolgáltatásai, bútorozás, költözések, vagyonvédelem, munkavédelem, területmenedzsment, stb. is.


FINANSZÍROZÁS 

A létesítménygazdálkodási iparág közbeszerzési szempontból legnagyobb megrendelõje a közszféra, tipikusan az alábbi területeken:

 

- oktatási intézmények,
- egészségügyi intézmények,
- szociális igazgatási intézmények,
- közigazgatási intézmények, kormányhivatalok,
- közösségi közlekedés (pl.: állomások fenntartása).

 

Az iparágat érintõ közbeszerzési eljárások esetében az ajánlattevõi kör – figyelemmel a vállalati struktúrára is – elsõsorban a KKV-ék körébõl kerül ki, viszonylag kevésbé jellemzõ a konzorciumi részvétel, ugyanakkor megfigyelhetõ, hogy a teljesítésbe a maguk is KKV-nak minõsülõ ajánlattevõk gyakran vonnak be további KKV-nak minõsülõ alvállalkozókat.


A finanszírozás – az iparági sajátosságokra figyelemmel – szinte kizárólag hazai forrásból valósul meg. Ugyanakkor elsõsorban az egészségügyi és az oktatási ágazatban jellemzõek a finanszírozási problémák, az ajánlatkérõi kifizetések csúszása. Mégis ez az az ágazat, amely esetében a közbeszerzési eljárások száma nem csökkent jelentõsen, bár a megtakarítási szándék, és ezzel összefüggésben a beszerzések értékének és számának csökkenése itt is megfigyelhetõ, de nem olyan radikális mértékben, mint például az építõiparban. Mindez az iparág nyújtotta szolgáltatások jellegével függ össze, mivel ezek a szolgáltatások – például takarítás, étkeztetés, stb. – minden esetben a közszféra mûködõképességének biztosításához szükségesek.

 

 

TRENDEK ÉS FEJLESZTÉSEK AZ ÁGAZATBAN 

A létesítménygazdálkodási iparág növekvõ jelentõségét többek között az adja, hogy fejlesztésük növelheti az ország tõkevonzó képességét, jelentõs számú munkahelyet teremt, elõsegíti a gazdaság kifehérítését és növeli az adóbevételeket. A létesítménygazdálkodási szolgáltatások az üzleti szolgáltatások körébe tartoznak. A szervezetek igen nagyszámú létesítménygazdálkodási szolgáltatást használnak fel mûködésük során, a szolgáltatások által elõállított értéktöbblet beépül a szervezet által elõállított végtermékekbe. A létesítménygazdálkodási iparág biztos piacra számíthat – noha természetesen az aktuális gazdasági helyzet ezen a területen is érezteti hatásait – mivel annak legnagyobb felhasználói az állami, önkormányzati szervek, és az általuk igénybevett szolgáltatások szükségesek a folyamatos mûködésük biztosításához. Minderre tekintettel a létesítménygazdálkodási ipar szempontjából meghatározó a jelentõségük, mint a jövõbeli fejlõdés irányító szereplõinek.


A magyar közszférában megfigyelhetõ egy új tendencia a létesítménygazdálkodás vonatkozásában, nevezetesen több intézmény egyre inkább a fenntartható követelményeknek is megfelelõ szolgáltatókat részesíti elõnyben. Az irányzatot a környezettudatosság mellett a megtakarítási szándék is motiválja. Ezen a téren az egyik kiemelkedõ példa Budapest Fõváros Kormányhivatalának (BFKH) a nevéhez fûzõdik, amely a magyar kormányhivatalok közül elsõként, a Magyar Közbeszerzési Intézet közremûködésével elkészítette zöld közbeszerzési szabályzatát annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásaiban fokozottan tudja a zöld szempontokat érvényesíteni, elsõsorban a létesítménygazdálkodás körébe tartozó beszerzési eljárások esetében. A zöld közbeszerzési szabályzat meghatározza azt az eljárásrendet, amelynek alkalmazásával a zöld kritériumok beépíthetõek a kiírásokba, elsõsorban a bírálat, az alkalmasság, és a mûszaki leírás vonatkozásában, például többletpontok a környezettudatos ajánlattevõknek, környezetbarát, energiatakarékos berendezések beszerzése. A zöld közbeszerzések alkalmazásával a BFKH megtakarításokat is el kíván érni, mivel több esetben az ilyen típusú beszerzések által, a megfelelõ jogtechnikai megoldások és követelmények beépítésével költséghatékonyabb módon lehet kielégíteni az adott beszerzési igényt, mint a hagyományos eszközök alkalmazásával. A BFKH folyamatosan vizsgálja, melyek azok a lehetõségek, megoldások, beszerzési tárgyak, ahol a zöld kritériumok beépítése által megtakarítások érhetõek el, és a kidolgozott megoldásokat beépíti közbeszerzési eljárásaiba.

 

 

HOZZÁFÉRÉS AZ INFORMÁCIÓKHOZ

 

Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség (MLGSZ)
A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség küldetése a két rokon szakma, az épületgazdálkodás (property management) és a létesítménygazdálkodás (facility management) szakembereinek tömörítése, érdekeik képviselete, szakmai fejlõdésük elõsegítése. Az MLGSZ további célja a létesítménygazdálkodás, mint stratégiai jelentõségû üzleti terület magyarországi és nemzetközi fejlõdésének elõsegítése, hazai gyakorlattal való integrálása, valamint a kapcsolatépítés a szakmában. A Szövetség legfontosabb feladatának a magas szintû szakmai közélet szervezését tekinti, teret ad a szakma önszervezõdésének, az érdekek egyeztetésének, fórumot teremt a legfrissebb szakmai információk, tapasztalatok cseréjéhez, rendszeresen szakmai találkozókat, workshopokat szervez, közremûködésre a szakmai közélet legnevesebb hazai és nemzetközi tekintélyeit kéri fel. Elõzõeken túl, az MLGSZ aktívan részt vesz a nemzetközi szakmai életben és az európai szabványosítási munkában. Képviselteti magát a CEN-ben, az Európai Szabványtestületen belül folyó munkában, a Magyar Szabványügyi Testület munkabizottságaiban, támogatja a tevékenységi körébe vágó, a CEN szabványokhoz kapcsolódó nemzeti szabványosító tükörbizottságok megszervezését és létrehozását a Magyar Szabványügyi Testületen belül. A szakmai honlap elérhetõ: http://www.hfms.org.hu/web/
 
Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ)
A MATISZ a létesítménygazdálkodáson belül kifejezetten a takarítás-technológia alágazat kapcsán fejti ki tevékenységét, együttmûködésben más szervezetekkel. A MATISZ kifejezetten támogatja a környezetkímélõ, ún. „zöld” technológia bevezetését a tisztítás-technológiai szolgáltatásokba, és közremûködik a korrekt, szakmaiságot és a szolgáltatók jogos érdekeit is figyelembe vevõ közbeszerzések megteremtésében azzal is, hogy a pályázatok kiírásánál, bírálati döntéseknél tudomására jutott anomáliák esetén független szakmai szervezetként fellép. A MATISZ honlapján, napi szinten nyújt tájékoztatást az ágazatot érintõ aktuális közbeszerzési lehetõségekrõl. A Szövetség honlapja: www.matisz.org
 

Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége
A Szövetség a létesítménygazdálkodási ágazaton belül kifejezetten a magyarországi sportlétesítmények üzemeletetésével kapcsolatos feladatokra koncentrál, tagjainak pályázatfigyelési feladatokat is ellát. A Szövetség honlapja: http://www.sportletesitmenyek.hu